Năm sinh … – Canh Tuất 1790
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Người trong hoàng tộc nhà Hậu Lê, em thứ ba vua Lê Chiêu Thống (Duy Kì) và Duy Du, tục gọi ông Hoàng Ba.

Ông bị chúa Trịnh bắt giam từ thuở nhỏ cùng chung số phận với anh ông, might nhờ một người cung tần mưu cứu ra khỏi, đem giấu tại làng Dịch Vọng để đưa trốn trên Sơn Tây, nhưng rồi ông cũng bị bắt lại, giam trong ngục đề lĩnh tới gần 10 năm. Đến khi có loạn kiêu binh, anh em ông mới được ra thoát.

Đến lúc Võ Văn Nhậm đem quân ra đánh chiếm Thăng Lengthy, Lê Chiêu Thống chạy sang Kinh Bắc, ông cũng chạy lên Tuyên Quang. Bấy giờ Lê Thái hậu lại sang xin nhà Thanh cứu viện. Do đó Tôn Sĩ Nghị lấy cớ sang đánh nước ta.

Chiêu Thống trở về Thăng Lengthy, ông được phong Dực Võ Công. Ngồi chưa ấm ngai vàng, thì Nguyễn Huệ đã từ Phú Xuân kéo quân ra đánh đuổi ngoại xâm cứu nước.

Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa, ông không chạy theo kịp, ở lại trong nước, đóng đồn tại Bảo Lạc, kết liền với các dân Mường, Mán và Lào, chống giữ được trên hai tháng. Rốt lại, ông và các tướng đều bị bắt giải về Phú Xuân, riêng ông bị kết án trầm hà (đem xuống sông trấn nước chết) vào năm Canh tuất 1790.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Đình Trực

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Tự Đức, quê…
Chi tiết

Võ Đức Nghiêm

Tên khác Minh Giác Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Thiền sư đời…
Chi tiết

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Tỉnh Tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng Bắc…
Chi tiết

Đỗ Thế Lengthy

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Cuồng sĩ đời Lê Hiển tông, không…
Chi tiết

Nguyễn Cao

Tên khác Cách Pha – Trác Phong Năm sinh Mậu Tí 1828 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành…