Năm sinh Nhâm Ngọ 1822-…
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, sử gia đời Tự Đức, không rõ năm mất, quê xã Hương Xuân, huyện Hương Thủy; tỉnh Thừa Thiên.

Năm Mậu thân ông đỗ Phó bảng, sơ bổ Tri huyện, Tri phủ, rồi trải các chức: Thị giảng học sĩ, Bố chánh sứ Nghệ An, Tham tri bộ Binh, Tả phó đô ngự viện Đô sát. Năm Mậu thìn 1868, giặc Tàu quấy phá ở Thái Nguyên, ông được sung chức đạo Ninh Thái, đánh lui quân giặc… được thăng Thượng thư bộ Binh.

Ít lâu vì để mất thành Thông Hóa, bị giáng xuống làm Bố chánh sứ Thái Nguyên, rồi đổi về làm Thị lang bộ Lễ, sau được thăng Thượng thư bộ Lễ.

Khi Trần Quang Hoán ở Hà Tĩnh khởi biến hãm thành Đạo Thành ông được cử làm Thống đốc quân vụ đem binh quyền đến Linh Giang đánh lấy lại Đạo Thành.

Khi về kinh được thăng thự Hiệp biện đại học sĩ, nhưng lãnh chức vụ ở bộ Lễ và làm việc ở viện Cơ mật. Tại đây, ông có lần đi nhầm đường của vua đi (phạm tất) bị tội và bị nọc đánh, bãi chức.

Sau đó, ông bị bệnh mất, được truy phục nguyên hàm Hiệp biện. Ông có tham dự việc hợp soạn bộ: Khâm định Việt sử thông giám cương mục với chức Phó Tổng tài Quốc sử quán.

Bộ Khâm định Việt sử Thông giám cương mục (53 quyền), sách in bản gỗ có “Ngự phê” của vua Tự Đức. Đây là bộ sử biên niên lớn của nước ta. Phần Tiền biên chép từ đời Hùng vương (năm 1879 tr.CN) đến hết năm Càn Đức, Bắc thuộc Tống Thái tổ (967) ; Phần Chính biên chép từ năm Mậu thìn, Đinh Tiên Hoàng năm thứ nhất (986) đến năm Kỉ dậu Lê Mẫn đế năm Chiêu Thống thứ ba (1789).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Xuân Viện

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đinh Nho Công

Năm sinh Đinh Sửu 1637-… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Người đời…