Võ tướng nhà Mạc, sau theo Lê Trang tông, quê huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông xuất thân là Hiệu úy, dưới quyền chỉ huy của Mạc Đặng Dung. Khi Đặng Dung đảo chính, dựng nhà Mạc, ông được phong làm Thái tể.

Sau bị tôi nịnh của nhà Mạc là Phạm Quỳnh gièm pha, ông bèn đem quân bản bộ chống lại nhà Mạc. Sau đó đem cả hai đạo quân Sơn Nam và Sơn Tây tất cả hơn ba nghìn người thẳng vào Thanh Hóa qui thuận nhà Lê, đón Lê Trang tông tới hành dinh Vạn Lại, mưu tính cơ hội khôi phục.

Lê Trang tông tin dùng ông, trao cho chức Bình chương quân quốc trọng sự.

Thượng tể, tước Diễn Quận Công. Ông nhân đó làm bài hịch chiêu dụ các quan văn võ dưới quyền chỉ huy của họ Mạc ở Bắc đạo, quay về với nhà Lê.

Năm 82 tuổi ông mất, được truy phong tước Nghĩa Huân Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like