Năm sinh … – Quí Mão 1063
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Có sách chép là Lâm Khu Vũ (hoặc Xu Vũ) Thiền sư đời Lý Thái tông. Pháp danh Huệ Sinh (Có sách chép Huệ Minh), dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn. Cha tên Khoáng, mẹ họ Quách, quê làng Đông Phù Liệt, thuộc châu Thượng Phúc (đời Lê đổi là huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Ông người nho nhã, có tài thơ văn, hơn 60 tuổi ông xuất gia theo Sư Định Huệ, tu ở núi Bồ Đề. Vua Lý Thái tông thường vời ông vào triều giảng đạo, phong làm Đô Tăng lục, cho trụ trì nơi chùa Vạn Phúc trong thành Thăng Lengthy.

Đời Lý Thánh tông, phong ông làm Tả nhai đồ tăng thống, ngang với tước Hầu.

Năm Quí mão 1063, ngày 9-9 âm lịch (3-10-1063) ông mất. Còn để lại các tác phẩm:

1. Văn bia (ở các chùa Thiên Trúc, Thiên Thảnh, Khai Quốc, Diệu Nghiêm, Báo Đức).
2. Pháp sự trai nghi
3. Đạo tràng khánh tán văn… (đều là văn phẩm có giá trị của văn học sử nước nhà).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like