[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lâm Duy Hiệp

Tên khác Lâm Duy Nghĩa – Lâm Duy Thiếp – Chính Lộ – Thất Trai
Năm sinh … – Quí Hợi 1863
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Đại thần triều Nguyễn, cũng có sách ghi là Lâm Duy Thiếp, Lâm Duy Nghĩa, tự là Chính Lộ, hiệu là Thất Trai, quê huyện Tuy Viễn tỉnh Bình Định, gốc người Minh hương; sử chép là Kì tiên Bắc quốc nhân.

Làm quan đến chức Thượng thư, sung Cơ mật viện đại thần, Phụ chánh đại thần.

Năm Nhâm tuất 1862, ông sung chức Phó sứ, cùng với Chánh sứ Toàn quyền Phan Thanh Giản vào Nam thương thuyết với giặc Pháp, kí hòa ước ngày 5-6-1862, giao 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho giặc Pháp.

Ông và Phan Thanh Giản bị triều đình quở trách chiếu lệ. Bấy giờ, phong trào kháng chiến ở trong Nam không chấp thuận hòa ước ấy, coi như là một hàng ước nhục nhã. Dân gian truyền tụng bài vè đả kích cuộc đàm phán thất lợi, có câu:

“Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí dân”.

Để trấn an dư luận, triều đình giáng cấp ông và Phan. Ông bị giáng làm Tuần phủ Thuận Khánh, Phan thì làm Tổng đốc Vĩnh Long và được lệnh mở cuộc tiếp xúc với Pháp, thương thuyết lại, nhưng vì âm mưu thâm độc của bọn cướp nước và sự mềm yếu của hai ông, nên cuộc thương thuyết hoàn toàn thất bại.

Về sau, cuộc đời ông lặng lẽ trôi theo giòng lịch sử đau thương của dân tộc, ông mất năm 1863. Tuy đã mất, sau đó ông vẫn bị triều đình Huế truy đoạt cả phẩm hàm. Mãi đến đời Đồng Khánh (1888) mới được khai phục làm Thị lang bộ Binh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..