Em ruột tướng Kiều Công Tiễn, một trong 12 sứ quân cuối đời Ngô. Tự xưng là Lệnh Công, chiếm cứ vùng Hồi Hồ (thuộc làng Trân Xá, huyện Hoa Khê, sau đổi là Cẩm Khê).

Truớc kia, khi anh ông ta là Công Tiễn giết Dương Diên Nghệ, chống nhau với Ngô Quyền, Kiều cực lực giúp anh đương đầu với mọi cuộc tiến công bất cứ từ đâu đến. Chính Kiều đã giết Lưu Định khi họ Lưu cả mắng anh ông ta là phản nghịch.

Năm Mậu tuất 938, khi Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết, ông ta lẩn trốn.

Khi nhà Ngô suy vi, ông ta là sứ quân có một lực lượng đáng kể, tranh hùng nhiễu loạn làm khổ dân không ít. Và rốt lại, ông ta cũng bị Đinh Bộ Lĩnh đẹp tan.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like