Danh tướng của Dương Diên Nghệ, vốn là hào trưởng Châu Phong, (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Sơn Tây; nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú) được Dương Diên Nghệ tin cậy, cử trông coi châu ấy. Đắc ý sinh kiêu, ông cưu lòng tham tàn phản nghịch, cùng với người em ruột là Kiều Thuận mật mưu với đồng bọn ra tay ám sát Dương Diên Nghệ trong năm Đinh dậu 937. Rồi chiếm đóng thành Đại La nắm quyền trị nước. Có vị hào kiệt là Lưu Định thẳng thắn chỉ trích sự phản nghịch của ông, liền bị em ông giết chết.

Năm Mậu tuất 938, khoảng tháng 3, ông cho người sang đút lót cho nhà Nam Hán để xin viện binh. Do đấy, vua Nam Hán sai con là Vạn vương Hoằng Thao sang xâm chiếm. Nhưng quân Nam Hán vừa động binh, thì tháng 10 năm ấy, ông ta bị Ngô Quyền đem binh từ châu Ái, ra hạ thành Đại La, giết chết và quân Nam Hán cũng bị Ngô Quyền dẹp tan và dựng nền độc lập tự chủ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like