[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Khương Công Phụ

Danh sĩ trong đời Bắc thuộc lần thứ III tự Khâm Văn, Quê ở huyện An Định, quận Cửu Chân (Thanh Hóa), tổ tiên vốn người Trung Quốc. Đến đời nội tổ là Khương Thần Dực mới di cư sang nước ta, nhập tịch Việt Nam.

Đời Đường Đức tông, ông sang Trung Quốc dự thi, đỗ tiến sĩ, rồi được bổ sung chức Thập di. Mỗi khi triều kiến, ông tâu đối phân minh, khiến các quan đều phục.

Ông thường khuyên Đức tông nên giết viên Tiết độ sứ Châu Tỉ đề trừ hậu hoạn. Đức tông không nghe. Kịp khi Châu Tỉ dấy binh đánh phá. Đức tông phải chạy ra Phụng Thiên, mới nhận ra ông là người tinh tế, bèn phong ông làm Gián nghị Đại phu, Đồng bình chương sự.

Khi công chúa Đường An từ trần, Đức tông toan làm lễ chôn cất trọng hậu, ông dâng sớ can ngăn mấy lần làm vua phật ý. Bọn gian thần ghét ông, nhân cơ hội gièm pha. Ông bị giáng làm Tả thứ sử, rồi lại đổi ra làm Biệt giá ở Truyền Châu (phụ tá Thứ sử ở Truyền Châu).

Ông là tác giả bài phú Bạch vân chiếu xuân hải nổi tiếng.

Đến đời Thuận tông, cất nhắc ông làm Thứ sử Truyền Châu. Chẳng bao lâu thì ông mất khoảng năm Ất dậu 805.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..