Loading

Hoàng Thạc Phụ

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần triều Tây Sơn Nguyễn Huệ, không rõ năm sinh, năm mất.

Sau khi vua Quang Trung mất, ông hết lòng phò tá vua Cảnh Thịnh, làm đến Đô sát thự đô ngự sử, tước Hello Quang hầu.

Năm Canh thân 1800, ông đem chiếu chỉ và lễ vật vào Nghệ An, thỉnh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra giúp việc.

Ông tận tụy vói nhà Tây Sơn, được vua Quang Trung, Cảnh Thịnh trọng vọng, tin cẩn quan quân hết lòng ủng hộ.

Categories: [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ