Danh thần nhà Mạc, quê làng Tô Đê, huyện Phụ Dực, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc xã An Mĩ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Thái Bình). Năm Quí mão 1543 đời Mạc Phúc Hải ông đỗ hoàng giáp lúc mới 23 tuổi khoa Giáp thìn niên hiệu Quảng Hòa thứ tư (1543).

Sau khi thi đỗ ra làm quan, ông hết lòng phò tá nhà Mạc tổ chức việc nội trị, tư pháp… nhằm thu phục lòng dân đề đủ sức chống đỡ nhà Lê nhằm giành quyền trị nước.

Hoạn lộ ông hanh thông được thăng đến chức Thiêm đô ngự sử Thượng thư, tước Tô Xuyên Bá.

Trên đường phục nhà Mạc ông cùng với Võ Kính, Ngọ Tĩnh, Hoàng Sĩ Khải, Tạ Hiển Đạo… hết lòng phò tá nhà Mạc.

Đương thời ông được nhân dân và sĩ phu trọng vọng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like