Danh tướng nhà Mạc, quê xã Câu Nhi, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ông giỏi võ vóc dáng to lớn, có chí khảng khái. Do chân lực sĩ Vệ Chiêu Vũ, được bổ làm Hiệu úy. Lập được nhiều chiến công, ông được phong tước Viên Đàn Bá, thăng Đồng tri thiêm vệ, rồi từng làm Phó tướng, danh tiếng lừng lẫy.

Các tướng nhà Lê từng chiêu dụ ông, ông đáp: “Ta thờ nhà Mạc đã lâu đời, được dự năm bậc tước, làm quan tam phẩm, ân vinh đến thế có thể nào ta trở mặt theo người khác được? Thảng hoặc không gặp thời thì mình cứ giữ ân sắc mạng nằm ở núi rừng, đành hủ nát với cỏ cây mà thôi”. Vua Mạc càng tin trọng, tấn phong tước Hầu.

Ông giữ địa thế chống nhau với quân nhà Lê gần 13 năm, lương thực thiếu thốn, lòng chúng lìa tan, lại bị Hương Dương Bá Phạm Đức Trung làm nội phản, ông bị bắt sống, rồi bị giết.

Các danh sĩ có nhiều liễn đối truy niệm ông:

“Bất thức thùy mô song điếu tượng;
Vị quân thiêm tác nhất đồ khan”.

Nghĩa:

Chẳng biết ai tô hai bức tượng,
Muốn vì ông thêm một bức tranh.

Hay:

“Tấn phu sĩ tốt nhân tùng dị
Mưu khước gian hùng lợi dụ nan”.

Nghĩa:

Được lòng sĩ tôt người đều mến,
Chống mạo gian hùng lợi chẳng màng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like