Loading

Hồ Trọng Đính

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Có sách chép tên là Đỉnh. Văn thần đời Thiệu Trị, quê làng Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Dòng dõi Hồ Tổng Thốc, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Đinh mùi 1847, ông đỗ cử nhân, sơ bổ Tri huyện rồi Tri phủ.

Đời Tự Đức (Đinh tị 1857), ông vào Nam trấn nhậm phủ Tân Thành (vùng Cao Lãnh ngày nay). Ông đề xướng việc xây cất miếu Văn thánh ở làng Mĩ Trà, mở phong khí nho văn tại đấy. Chẳng bao lâu, ông được triệu về kinh, thăng làm Ngự sử, Lang trung, rồi được lệnh ra miền Bắc coi việc đắp đê cứu lụt.

Hoàn thành nhiệm vụ, ông được thăng Quang lộc tự khanh, sung tán lí quân vụ lo việc đàn áp các cuộc nổi loạn của dân chúng.

Về sau lần lượt ông trải qua các chức vụ: Bố chánh, Hộ lí tuần phủ tỉnh Quảng Yên (1871), Tham tri bộ Lại kiêm Viện Đô sát (1878), Tham tri bộ Hình, bộ Hộ, bộ Công. rồi thăng thự Thượng thư bộ Công. Ít lâu cáo bệnh về hưu, mất tại quê nhà, thọ trên 70 tuổi.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ