Năm sinh Mậu Tí 1828 -…
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, không rõ năm mất, tự là Tử Thạch, quê huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Ất sửu 1865, ông đỗ Phó bảng, làm quan đến thị độc học sĩ. Ông từng được sung chức Phó sứ sang Trung Quốc, khi về được thăng Hữu thị lang bộ Binh, rồi sung chủ khảo trường Nam Định, lãnh Tổng đốc Hải Yên (Hải Yên và Quảng Yên cũ).

Năm Quí vị 1883, ông cùng Tuần phủ Hải Yên là Nguyễn Văn Phong, Tuần phủ Quảng Yên là Hoàng Vĩ bị quân Pháp bắt chở đi nơi khác. Đến Bính tuất 1886, giặc Pháp trả tự do lại cho ông, giao về kinh. Ông được bổ làm Thị lang, lãnh Tả tham tri bộ Lại. Ít lâu thăng Thượng thư bộ Hình. Mất khi tại chức. Ông là tác giả: Yên hành nha ngữ thi cảo

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Đình Khôi

Năm sinh Ất Mùi 1895 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Phủng

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Em nhà yêu nước Bùi Viện,…
Chi tiết

Nghiêm Thẩm

Năm sinh Canh Thìn 1920 – Nhâm Tuất 1983 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Phúc

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng đời Lê Thần tông, quê…