Loading

Hà Thọ Lộc

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Năm sinh … – Kỉ Hợi 1599
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Anh tông, quê làng Cổ Lũng, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (nay vẫn thuộc tỉnh Thanh Hóa) con quan Tư đồ Thụy Quận Công Hà Nhân Chính.

Xuất thân trong một gia đình vọng tộc, khi vào đời được trọng dụng, trao cho nắm giữ binh quyền. Thường theo chinh chiến có công, ông được phong tước Lân Quận Công.

Khi Trịnh Cối gây biến, ông cùng Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu Liêu lo việc đánh dẹp, đưọc phong làm phó tướng dinh hữu quân.

Đời Lê Thế tông, hơn mười mấy năm ra sức chống nhau với quân nhà Mạc, ông từng được tiến phong làm Tư mã, sau lên Thiếu bảo, rồi thăng Thiếu úy.

Năm Kỉ hợi 1599, ông mất, được truy tặng Thái úy.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú bình: “Thọ Lộc là người thuần hậu chất phác, cần cù, cẩn thận, trung nghĩa trí dũng, biết binh lược, luyện văn pháp, cùng vói cha là Nhân Chính giúp rập nhà vua, trải mọi gian nguy, công lao rất lớn”.

Ông có 9 người con: Mĩ Hiển, Mĩ Thiệu, Thọ Trường, đều có tài lược. Triết Vương (Trịnh Tùng) cho được thế tập làm thổ tù sách Cổ Lũng, cai quản binh dân, làm bức thành ngăn giữ một phương.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ