Tên khác Nguyễn Tuân
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất; tên thật là Nguyễn Tuân.

Ông đi tu từ thời trẻ, học với sư Quảng Phúc ở chùa Nguyên Hóa, rồi trụ trì ở chùa Thánh Chủ, thuộc huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương. lt lâu ông nhận lời triệu thỉnh của Lý Nhân tông, đến trụ trì ở chùa Gia Lâm nơi kinh đô. Khi tuổi già ông trở về quê và mất tại đấy. Ông được truyền tâm ấn, đúng vào thế thứ 15 dòng thiền Nam Phương.

Lúc sắp viên tịch, ông lưu lại một bài kệ:

“Ngã hữu nhất sự kì đặc,
Phi thanh, hoàng, xích, bạch, hắc.
Thiên hạ tại gia, xuất gia,
Thân sinh ố tử vi tặc.
Bất tri sinh tử dị lộ,
Sinh tử chỉ thị thất đắc.
Nhược ngôn sinh tử dị đồ,
Trám khước Thích Ca, Di Lặc.
Nhược tri sinh tử tử sinh
Phương hội lão tăng xứ nặc.
Nhữ đẳng hậu học môn nhân,
Mạc nhận bàn tính qui tắc.”

Bản dịch:

Ta có một việc này rất lạ
Chẳng phải xanh vàng đen trắng đỏ.
Thiên hạ tại gia và xuất gia,
“Tham sinh ố tử” là giặc đó!
Biết đâu sinh tử tuy hai đường
Nhưng cũng chỉ là sự “mất”, “có”.
Nếu bảo sinh tử thật khác nhau,
Là lừa Di Lặc và Phật tổ.
Muốn hiểu ý tu chỗ kín sâu,
Phải rõ: tử sinh là sinh tử.
Đệ tử các người, người học sau.
Chớ nhận lầm bóng sao, quĩ độ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like