Loading

Giác Ngộ

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cao tăng đời Minh Mạng, không rõ họ tên, năm sinh, năm mất, pháp danh Giác Ngộ, được vua ban hiệu là Sơn Nhân, quê ở Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

Ông có tài nhưng không màng danh lợi, vào rừng ở ẩn, ông mặc quần áo toàn bằng lá cây.

Một lần vua Minh Mạng cho sứ vời ông vào cung, hỏi thăm đạo lí. Ông đối đáp khiến vua Minh Mạng phải khen ngợi: Thuần nhất bất tạp là “hòa”, vạn loại xưng tôn là “thượng”, bậc sơn nhân thật đáng hai chữ ấy. Bèn ban hiệu cho ông là Sơn Nhâm hòa thượng, sắc cho ở chùa Giác Hoàng. Ông lưu ở đấy trong một tháng, rồi tâu xin về núi, tuyệt nhiên không thọ nhận gì của triều đình.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ