Võ tướng đời Lý Anh tông. Quê ở Thái Nguyên, không rõ năm sinh, năm mất.

Gặp khi tướng giặc nhà Tống là Đàm Hữu Lượng trốn sang biên giới nước ta, sách động dân quân kết đảng đi đánh cướp châu Quảng Nguyên, ông phụng mạng đem binh hợp với quân sĩ nhà Tống vây bắt được bọn ấy, giao trả cho nhà Tống. Quan Tri châu châu Ung là Triệu Nguyện nhận lãnh và hành quyết cả bọn Hữu Lượng gồm hơn 20 người. Từ ấy dân chúng được an cư lạc nghiệp.

Sau thấy Đỗ Anh Võ tư thông với Lê Thái hậu, lộng quyền, ông bèn liên kết với nhóm Võ Đới ngằm mưu trừ khử Anh Võ. Thất bại, ông bi phe đảng Đỗ Anh Võ bắt giam rồi đày đi nơi xa.

Khi ông mất, được dân Thái Nguyên lập đền thờ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like