Loading

Dương Trực Nguyên

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội). Năm Canh tuất 1490, ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, mới 21 tuổi ông có tài văn võ, có chân trong Tao Đàn nhị thập bát tú vào đời Lê Thánh tông.

Năm Nhâm tí 1492, do chức Hiệu lí Viện Hàn lâm đổi làm Hiến sát sứ, tỉnh Hải Dương. Ít lâu sau vì bàn việc trái ý vua, phải xuống chức cũ.

Năm Đinh tị 1497, ông đi sứ Trung Quốc về, đổi làm Lại khoa đô cấp sự trung. Rồi được cử làm Thủ doãn Thuận Thiên, chưa bao lâu lại được thăng Hữu thị lang bộ Hình.

Năm Nhâm tuất 1502, ông đổi sang Tả thị lang bộ Binh, và được coi việc thi ở điện. Mùa đông năm ấy, thăng Thị lang bộ Lễ, kiêm coi việc Viện Hàn lâm.

Năm Ất sửu 1505, lại đổi sang bộ Hộ, kiêm việc Chiêu văn quán.

Năm Kỉ tị 1509, Giản tu công tên là Danh (tức vua Tương Dực) đem binh từ Thanh Hóa tiến bức Đông Kinh, ông được cử làm Tán lí cùng với phó tướng Lê Võ Lãnh cầm quân. Ông bị thua trận và tử trận tại Châu Kiều, hưởng dương 40 tuổi.

Năm Nhâm thân 1512, vua Tương Dực truy tặng ông là Đô Ngự sử. Dân làng lập đền thờ phụng. Sau truy phong làm Phúc thần thượng đẳng.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ