Danh sĩ trong thời Bắc thuộc, không rõ năm sinh, năm mất. Khoảng năm 713- 741, ông làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An). Quan đô hộ nhà Đường là Lý Tượng Cổ có ý nghi kị, vời ông về làm nha tướng. Ông uất giận, chực dấy binh chống đối. Gặp lúc Hoàng Gia Động khởi nghĩa, ông được Lý Tượng Cổ giao cho binh quyền để cùng đi đánh dẹp, ông thừa dịp cùng con là Dương Chí Liệt kéo quân đánh úp Đô hộ phủ, rồi liên kết với Hoàng Gia Động mưu khôi phục đất nước. Nhưng chí lớn không thành rồi bị tướng nhà Đường là Quế Trọng Võ bắt giết.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like