Con Dương Diên Nghệ, anh Dương Hậu (vợ Ngô Vương Quyền) không rõ năm sinh, năm mất. Người làng Dương Xá, huyện Đông Sơn.

Năm Giáp thìn 944, Ngô Vương Quyền mất, ông được Ngô Vương ủy thác phù dực con lớn là Ngô Xương Ngập, nhưng ông thừa dịp đoạt lấy quyền của cháu, tự xưng Bình Vương.

Tam Kha là đứa gian hồi
Lấy bề thích lí chịu lời thác cô
Cành Dương đè lấy chồi Ngô,
Bình vương tiếm hiệu quốc đô tranh quyền
(Đại Nam quốc sử diễn ca)

Ngô Xương Ngập trốn sang Nam sách, thuộc tỉnh Hải Dương, được Phạm Lệnh Công ở Trà Hương huyện Kim Thành nuôi giấu. Không tìm được Xương Ngập, Dương Tam Kha lập em Xương Ngập là Xương Văn làm con nuôi.

Năm Canh tuất 950, có biến ở hai thôn Thái Bình, Đường Nguyễn, Dương Tam Kha sai hai tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạc cùng Xương Văn đi đánh dẹp. Đi đến Từ Liêm, Xương Văn ướm ý hai tướng Dương, Đỗ, được cả hai tình nguyện ủng hộ, cùng nhau đem quân trở về đảo chính.

Dương Tam Kha bị bắt và bị giáng làm Trương vương công. Hai anh em Xương Ngập, Xương Văn nối nghiệp nhà Ngô như cũ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Quyền

Danh tuớng, vua người dựng lên nghiệp nhà Ngô, quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao (nay thuộc…