Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Lạc Thổ, huyện Siêu Loại (nay thuộc vùng Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Năm Bính tuất 1466 ông đỗ Hoàng giáp mới 18 tuổi. Ngay từ thuở bé ông nổi tiếng thông minh hơn người, đến khi thi đỗ, càng được sĩ phu nể trọng. Làm quan đến chức Tri chỉ cáo vào đời Lê Thánh tông.

Khoa thi Bính tuất 1466, vua LêThánh tông ra đề thi Đình hỏi về một vấn đề thời sự liên quan đến lịch sử bang giao giữa hai nước Vlệt Nam và Trung Hoa. Đây là một đề thi hiếm có trong lịch sử khoa cử nước nhà. Với đề thi này, Dương Như Châu dâng kế:

“Bề tôi không dám dâng kế cùng binh độc vũ, cậy vào quân lính để đánh nhau hoài, cũng không dám dâng kế sách buông lơi việc võ mà chú trọng việc văn. Chỉ mong sửa sang điều nhân, thực hành điều nghĩa, chọn người giỏi văn giỏi võ, trao trách nhiệm cho tướng soái răn bảo việc luyện tập quân sĩ, chăm việc võ bị. Trong khi rành việc cày bừa không quên việc giảng duyệt (…) Như thế là đạt tới chỗ dùng văn, dùng võ đúng lúc có thể tiêu trừ họa loạn lúc chưa thành, giữ nền cực trị đến mãi mãi. Nước ta vững như bàn thạch, sáng như lửa hồng hễ giặc đụng đến đâu là nát tan, chạm đến đâu là thui cháy. Điều lành về nhân chính nhờ vậy mà mở rộng mãi ra (…) Thế tất, quân sĩ đều vui vẻ ra lệnh, một người có thể địch trăm người, dựa vào đấy đã tiến là đánh, đã đánh là diệt. Tức thời bốn phương có thể yên ổn, còn có lo gì đến việc gây hấn ở biên thùy”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thị Sóc

Tên khác Hai Sóc Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà…
Chi tiết

Lê Duy Hựu

Tên khác Lê Chân Tông Năm sinh Canh Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1649 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Võ Văn Dũng

Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng nhà Tây Sơn, không rõ…