Thái hậu, vợ Đinh Tiên hoàng, húy là Dương Vân Nga, không rõ năm sinh năm mất có sách chép là Dương Thị Lập.

Khi vua Đinh mất (năm Kỉ mão 979), con là Đinh Tuệ được tôn lên nối ngôi, bà nghiễm nhiên là Thái hậu, nhiếp chính.

Bà vốn là mẹ sứ quân Ngô Nhật Khánh. Đinh Tiên Hoàng dẹp xong Nhật Khánh, lấy bà làm vợ, sau đó đưa người con gái riêng của bà (tức em Ngô Nhật Khánh) làm vợ Đinh Liễn.

Khi nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn nhỏ, nhà Tống muốn thừa cơ sang lấy nước ta. Lúc quân Tống sắp kéo sang, các tướng đồng lòng với Phạm Cự Lượng truất phế Đinh Tuệ, suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua. Chính bà đã tự tay lấy Hoàng bào khoác vào vai Lê Hoàn và giúp ông này làm nên việc lớn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like