Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, không rõ năm sinh, năm mất ông có lòng yêu nước, ngầm mưu cuộc đánh đổ chính phủ bảo hộ Pháp.

Khi vua Thành Thái định xuất dương với ý định vận động cứu nước như Kì Ngoại Hầu Cường Để, chính ông đã cùng Nguyễn Dư và Hường Kiểm theo ủng hộ.. Nhưng vừa đến Thanh Hóa thì việc bại lộ. Ông bị bắt đày đi Côn Đảo, còn hai người kia bị đày Lao Bảo. Về phần vua Thành Thái, (theo lệnh Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ Levecque) bị phát vãng ở Vũng Tàu, rồi đày sang đảo Réunion (ở Châu Phi).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Khiết

Tên khác An Ba – Lê Thứu Khiết Năm sinh … – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng…
Chi tiết

Lê Ngung

Năm sinh … -Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt…
Chi tiết

Phan Thúc Trực

Tên khác Phan Dưỡng Hạo Năm sinh Mậu Thìn 1808 – Nhâm Tí 1852 Tỉnh thành Nghệ An…