Năm sinh … – Mậu Thân 1788
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê mạt, con trai Đồng Bình Công, thuở trẻ nổi tiếng thông minh hay chữ, tính người cương trực, không kiêng nể các thế lực phản động. Khi sắp đi thi lên trình diện quan huyện, quan huyện ra bài thơ đầu đề là Thái tông vi tử (con vua Đường Thái tông) đề thử tài. Đồng Thì Thấu cầm bút đề thơ:

Ông Uyên bà Đậu phết tì tì,
Đẻ được thằng Dân tốt hữu vi,
Rộng rãi lòng nhân loài bác Hán,
Lăm le chí cả có cô Tùy,
Trong nhà con đỏ lon ton chạy,
Ngoài cửa tên Man khép nép quì.
Nỡ để cha ngồi nơi nắng cực,
Đạo con nào có thảo ngay gì ?

Quan huyện giận, bác đơn không cho ứng thí. Sau đó, ông tìm đến yết kiến một hoàng tử của vua Lê, trổ tài học, tình nguyện giúp mưu để đương đầu với chúa Trịnh đương hoành hành. Hoàng tử mừng lắm, ra đề bài phú “Ngộ hội chân quân thần” để xem tài ông, chưa dứt một hồi trống ông đã làm xong bài. Từ ấy, ông được trọng dụng.

Nhưng chẳng bao lâu ông thảo tờ hịch đánh họ Trịnh, rồi cử binh đại chiến, bị thua và tử trận.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Quảng Ba

Tên khác Đàm Văn Mông Năm sinh Giáp Dần 1914 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Cao Bằng…
Chi tiết

Nguyễn Đình Trụ

Tên khác Chỉ Đường Năm sinh Đinh Mão 1627- Quí Mùi 1703 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì…