Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Cư sĩ, danh thần đời Lý Cao tông, có sách chép tên là Liễm.

Ông làm đến Thượng thư bộ Công, mộ đạo Phật, ông hay giao du với khách thiền lâm, có ý muốn từ quan, thời thường quấn khăn vải, mặc áo nâu.

Ngoài ra, ông còn là một nhà thơ nổi tiếng đương thời. Tác phẩm ông phần lớn đã thất lạc chỉ còn lại một ít bài, chẳng hạn bài “TẶNG SƯ QUẢNG TRÍ”

Trụ tích nguy phong bãi lục trần,
Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân.
Ân cần vô kế tham Trừng, Thập,
Sách bạn trâm anh tại lộ quần,

Bản dịch:

Chống gậy non cao rũ bụi đời,
Nằm trong mộng huyễn ngắn mây trôi.
Ân cần khôn cách theo Trừng, Thập,
Trót vuớng bầy cò lớp mũ đai.

Khi Quảng Trí mất, ông cũng có thơ viếng và có thơ truy điệu sư Chân Không (Vương Hải Thiềm).

Đoàn Văn Khâm là một cư sĩ Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam vào thời cực thịnh Lý Trần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like