Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Võ tướng đời Lý Huệ tông, quê ở Hồng Châu (nay là làng Thung Độ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Năm Nhâm thân 1212, trong nước có nhiều biến loạn. Đoàn Thượng nhận lệnh triều đình về Hồng Châu mộ quân đánh đẹp, thừa dịp ấy y tác oai, tác phúc khiến nhân dân oán thân. Việc báo về triều, y bị hạ ngục. Một hôm, thừa lúc lính canh bất cần, y cướp được thanh gươm vượt ngục, mình trần như nhộng, chạy xuống Hồng Châu tụ tập đồ đảng, đắp lũy xây thành xưng là Đông Hải vương.

Trần Thủ Độ phái khó nhọc đánh dẹp vẫn không ảp đảo được.

Sau, Thủ Độ ước hẹn phong vương cho y, định kì mời y đến hội thề, y không đến.

Năm Mậu tí 1228, Trần Thủ Độ mật sai Nguyễn Nộn ở Bắc Giang kéo quân đánh úp phía sau, Thủ Độ tự thân chỉ huy đại binh tấn công mặt truớc, thế không chống nổi. Thượng bị thương nặng, chạy đến làng An Nhân thì chết.

Con Đoàn Thượng là Đoàn Văn đem cả gia tộc đầu hàng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like