Danh tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất.

Nguyên trước ông là quan nhà Hồ, bị Lê Thiện dùng mưu đánh bắt được ở đồn núi Tản Viên, ông mới chịu theo giúp Bình Định vương Lê Lợi chống quân Minh.

Tướng Minh nhiều lần muốn dụ hàng ông nên bắt mẹ ông làm con tin. Lê Lợi biết, sai ông đem thụy quân mai phục ở cửa biền Thần Phù cứu được mẹ. Bà mẹ nói: “Ta chết cũng đáng tuổi, con sao khéo lo. Ta tưởng hôm nay ra được Đông Đô mắng Trương Phụ, Hoàng Phúc rồi chết cũng hả”. Ông lạy tạ, rồi đưa mẹ về Nghệ An ra mắt Bình Định vương. Vương khen: “Lão mẫu thật trung liệt, không kém mẹ Vương Lăng, Từ Thứ khi xưa”.

Mẹ con ông đều là bậc có khí tiết.

Lúc đánh quân Minh, ông có làm bài hịch khởi nghĩa, lời lẽ rất trầm hùng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Uẩn

Năm sinh Bính Thân 1836 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Tăng Doãn

Năm sinh … – Ất Hợi 1879 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Vũ Trọng Phụng

Tên khác Thiên Hư Năm sinh Tân Hợi 1911 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Giác Trai

Năm sinh Mậu Tuất 1718 -… Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Ngô Cảnh Hoàn

Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…