[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đoàn Phát

Danh tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất.

Nguyên trước ông là quan nhà Hồ, bị Lê Thiện dùng mưu đánh bắt được ở đồn núi Tản Viên, ông mới chịu theo giúp Bình Định vương Lê Lợi chống quân Minh.

Tướng Minh nhiều lần muốn dụ hàng ông nên bắt mẹ ông làm con tin. Lê Lợi biết, sai ông đem thụy quân mai phục ở cửa biền Thần Phù cứu được mẹ. Bà mẹ nói: “Ta chết cũng đáng tuổi, con sao khéo lo. Ta tưởng hôm nay ra được Đông Đô mắng Trương Phụ, Hoàng Phúc rồi chết cũng hả”. Ông lạy tạ, rồi đưa mẹ về Nghệ An ra mắt Bình Định vương. Vương khen: “Lão mẫu thật trung liệt, không kém mẹ Vương Lăng, Từ Thứ khi xưa”.

Mẹ con ông đều là bậc có khí tiết.

Lúc đánh quân Minh, ông có làm bài hịch khởi nghĩa, lời lẽ rất trầm hùng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..