Văn thần đời Trần Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê phủ Bình Giang, châu Thượng Hồng, lộ Lạng Giang tỉnh Hưng Yên (nay thưộc tỉnh Hải Hưng).

Năm 1317, đời Trần Minh tông, ông được cử đi sứ nhà Nguyên. Khi đi sứ ông có nhiều thơ văn được danh sĩ Trung Quốc đương thời tán tụng.

Trong An Nam chí lược, Lê Tắc chép là Doãn Thế Thôn (có lẽ là hiệu của Ân Phủ) làm quan đến bậc Đại phu. Có đi sứ cùng với Định Quan sang Trung Quốc nhiều lần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like