Tên khác Tôn Trai
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần Nghệ tông, hiệu Tôn Trai, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông làm đến Trung thư lệnh, tính cương trực, khí khái, hết lòng chăm lo việc nước.

Thơ văn ông còn truyền tụng nhiều, ý tứ sâu sắc như bài Quá Việt tỉnh cương (Qua gò Việt tỉnh), cảm khái truyện Việt Vương Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử xưa.

“Việt tỉnh thê lương thảo mộc thu,
Trích lưu sự khứ sử nhân sầu.
Bằng thùy mịch đắc tam niên ngãi,
Y ngã càn khôn nhất chuế vưu.”

Bản dịch:

Việt tỉnh buồn thu cỏ một vùng,
Đâu còn việc vắng khách đau lòng.
Ba năm cây ngãi ai tìm được,
Thử chữa người thừa của hóa công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu An

Cao sĩ đời Trần, nha thơ tự Linh Triệt hiệu Tiều Ẩn, quê xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (sau đổi…