Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Võ tướng đời Trần Duệ tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông giữ nhiệm vụ trấn giữ ở Hóa Châu, để ngăn ngừa Chiêm Thành khuấy rối. Người Chiêm đem vàng dâng vua Tầẫn, Đỗ dấu vàng ấy làm của riêng, lại tâu với vua rằng người Chiêm vô lễ, cần đánh họ, Trần Duệ tông nghe theo, thân chinh đánh Chiêm Thành. Đại thần Đỗ Lê can ngăn không được, treo mũ áo từ quan.

Kết quả Duệ tông bị quân Chiêm phục kích tử trận. Đỗ Tử Bình thống lãnh toán hậu quân không ứng cứu, chạy thoát lấy thân. Hồ Quí Li đốc vận lương, được tin, trốn về nước. Triều đình bắt tội, Đỗ bị giáng xuống làm lính.

Năm Mậu ngọ 1378, quân Chiêm tràn vào đánh phá, Đỗ đem quân chống cự.

Quan quân tự tan vỡ, quân giặc thừa thế tiến đến kinh đô khiến Lê Giác tử tiết, nhưng nhờ có Trần Khắc Chân đánh đuổi được quân giặc.

Sau đó quân Chiêm lại xâm phạm Diễn Châu, ông thống lĩnh lục quân, hiệp với Hồ Quí Li thống lĩnh thủy quân, ra sức đánh dẹp. Chiêm vương Chế Bồng Nga thua trận trốn chạy.

Ngay khi trở về triều, ông dâng sớ cáo bệnh, xin giải binh quyền rồi chẳng mấy ngày thì mất.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like