[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Đỗ Mãn

Võ tướng nhà Hồ, giỏi về thủy chiến, được phong làm Thủy quân đô tướng.

Liên tiếp trong hai năm Nhâm ngọ 1402 và Quí mùi 1403, ông đã cùng với Phạm Nguyên Khôi đem 20 vạn quân thủy bộ đi đánh Chiêm Thành, vây thành Đồ Bàn hơn một tháng mà không lấy được, hết cả lương thực phải rút quân về!

Đến khi chống nhau với quân Minh, ông cũng từng xông pha trận mạc, cùng với các tướng Hồ Đỗ, Hồ Hạ lập nhiều chiến công.

Cuối cùng, thế yếu không chống nổi, ông tử tiết khi nhà Hồ sụp đổ, cha con Hồ Quí Ly, Hồ Hán Thương rơi vào tay giặc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..