Tên khác Trần Khắc Chung
Năm sinh … – Canh Ngọ 1330
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Võ tướng đời Trần Anh tông, quê ở Anh Sơn (có sách chép Giáp Sơn), tỉnh Hải Dương).

Ông xuất thân là Chi hậu cục thủ, một chức nhỏ, nhưng có tài.

Năm Bính tuất 1286, quân Nguyên đóng ở Đông Bộ đầu, Hưng Đạo vương cố thủ ở mé bờ Nam. Trần Nhân tông muốn sai người đi dọ thám tình hình giặc, Đỗ Khắc Chung xin đi, Nhân tông khen: “Ngờ đâu xe muối mà có ngựa kì ngựa kí như thế”, rồi trao thư cho ông đi đến trại quân Nguyên xin hòa, làm chước hoãn binh.

Hoàn thành sứ mạng, ông được trọng dụng. Về sau làm đến Ngự sử đại phu, ít lâu thăng Đại hành khiển. Và được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Trần Khắc Chung, rồi thăng làm Thượng thư Tả bộc xạ.

Đến đời Trần Anh tông, chính ông đã sang Chiêm Thành cứu Huyền Trân công chúa khỏi phải lên hỏa đàn.

Đương thời, ông bị nhiều người chê trách cho là ông có tâm địa xấu. Như khi Huệ Võ vương Trần Quốc Điền bị Văn Hiến Hầu vu làm phản đang giam trong ngục, Trần Minh tông hỏi ý kiến ông xem nên xử thế nào. Ông vốn cùng phe với Văn Hiến Hầu, thản nhiên nói: “trói cọp dễ, thả cọp khó”. Quốc Điền do đó bị hại.

Đến năm Canh ngọ 1330, ông mất được tặng hàm Thiếu sư. Sau đó, bị gia nô của Quốc Điền là Thiếu Võ đào mả lên lấy thây chật đầu và nghiền xương để trả thù cho chủ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like