Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Liệt sĩ đời Trần Nhân tông, trong cuộc kháng Nguyên công lao ông chẳng nhỏ.

Năm Mậu tí 1288, trong trận đánh ở Bạch Đằng giang, chính ông đã bắt được tướng Nguyên Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc.

Khi kháng chiến thành công, định luận ban thưởng, ông được phong tước Nội Minh tử, sau thăng tước Quan Nội Hầu.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like