Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Nhâm Tí 1888
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1841, đỗ Cử nhân, năm Nhâm dần 1842 ông đỗ Phó bảng, nổi tiếng thơ văn, làm Bố chánh tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang).

Sang đời Tự Đức, năm Kỉ tị 1859, ông bi mất chức vì để mất tỉnh Định Tường. Sau nhờ có Tuần phủ Khánh Hòa là Nguyễn Hữu Cơ tư xin cho tòng phái, ông được khai phục Hồng lô tự khanh, Biện lí bộ Hộ. Không bao lâu thăng lâu triệu doãn, rồi Thị lang bộ Binh, sung chức Tiểu phủ sứ. Sau lại đổi về Thị lang bộ Hộ, chuyển làm Tham tri.

Năm 1876, được thăng Thượng thư bộ Lễ, sung tổng tài Quốc sử quán kiêm Quản Quốc tử giám.

Năm 1881, ông thăng Thượng thư, rồi mùa thu năm ấy cáo bệnh xin về hưu.

Năm Mậu tí 1888, ông mất, thọ 74 tuổi.

Còn để lại tác phẩm Tông đường di thảo. Ông là một vị quan thanh liêm có tinh thần dân tộc, nhiệt tình yêu nước và cũng là một nhà giáo dục có tài.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Huỳnh

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Bá Giao

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Văn Trắm

Năm sinh … – Ất Mùi 1835 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…