Nghĩa sĩ đời hậu Trần, quê ở Nghệ An.

Tính ông khảng khái, có nghĩa khí cảm phục các tướng lĩnh xuất sắc như Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, ông cũng hăng hái đứng lên góp công vào cuộc kháng Minh. Bị đàn áp dữ dội, ông vẫn cương quyết chống cự đến cùng, đốc suất dân quân liều thân báo quốc.

Đến khi lực lượng nhà hậu Trẫn suy yếu ông sa cơ, tử tiết.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like