[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đỗ Anh Hàn

Mưu thần của Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Đường Lâm, thuộc Châu Phong.

Ông vốn người đồng hương với Phùng Hưng, chính ông đã đem tài trí giúp Phùng Hưng trong năm Tân vị 791.

Sử Trung Quốc không sách nào chép đến Phùng Hưng, mà đặc biệt nêu ra tên Đỗ Anh Hàn. Đường thư ghi:

“Trinh nguyên thất niên, An Nam thủ lãnh Đỗ Anh Luân vi phản, công đô hộ, Cao Chính Bình kinh như tử”

Nghĩa:

Năm thứ 7 hiệu Trinh Nguyên (Tân vị 791 đời Đường Đức tông), thủ lĩnh An Nam là Đỗ Anh Luân làm phản, đánh phủ đô hộ, đô hộ là Cao Chính Bình sợ mà chết. (Đường thư q.13 tờ 14b)

Theo ông Nguyễn Văn Tố, Đỗ Anh Luân mà sử nhà Đường đã chép chính là Đỗ Anh Hàn. Vì chữ “Luân” ở đây là chữ “Hàn” viết lẫn ra, bởi hai chữ rất giống nhau. Và có lẽ vì Phùng Hưng đánh mãi không nổi, sau phải dùng kế của Đỗ Anh Hàn mới đánh được, cho nên người Trung Quốc biết đến Đỗ Anh Hàn mà không biết đến Phùng Hưng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..