Danh tướng đời hậu Trần, cương quyết chống quân cướp nước đến cùng.

Ông đã cùng các đồng chí tổ chức những chiến khu, quyết tâm đánh đuổi quân Minh cướp nước. Khi bị Trương Phụ bắt, giặc khuyên dỗ ông hàng, ông quyết không khuất phục, Trương Phụ đem chém, ông vẫn khảng khái.

Người sau có thơ đề vịnh:

“Trượng phu anh khí lệ cần vương.
Tuy tử tâm trung thệ bất hàng.
Trung quán lưỡng gian huyền nhật nguyệt,
Thiên thu thanh sử vĩnh lưu phương”.

Bản dịch:

Trượng phu anh khí dốc cần vương,
Tuy chết trong lòng thệ chẳng hàng
Trung nghĩa sáng soi vầng nhật nguyệt
Nghìn thu thanh sử vẫn lưu phương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like