[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đinh Lưu Kim

Có sách chép là Đinh Lưu, danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng An Dật, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương (nay là Hải Hưng).

Ông học với họ Trần ở Chí Linh, nổi tiếng thông minh.

Năm Bính thìn 1496, đỗ nhất giáp tiến sĩ đứng thứ ba, làm đến Đông các đại học sĩ.

Sách Dã sửTam khôi bị lục chép:

“Ông thường bảo với anh em bạn:

– Bọn ta cầm một cây viết, tự phụ là kê nho nhã phong lưu, lỡ khi non sông có biến cố gì, ngâm thơ có thể lui được giặc chăng?”

Bởi thế, ngoài văn học, ông còn nhiều tài năng khác. Cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, bách công kĩ nghệ không gì là không biết, thường cưỡi ngựa rải tiền xuống đất rồi phóng ngựa trở lại lấy tay nhặt hết không sót một đồng. Ông lại có một tài nghệ tuyệt rũ là tài đánh và đá cầu.

Một lần vào tiết Đoan ngọ (5-5 âm lịch), vua ngự xem đua thuyền, các quan làm thơ chúc mừng. Ông chối từ không hay thơ, chỉ xin đánh cầu đề chúc thọ. ông bèn đứng trên mũi thuyền đánh cầu đến 89 lần mà quả cầu không rơi xuống đất Vua thưởng rượu. Ông lại đánh tiếp hơn 100 lần nữa. Vua thích ý, sau đó, ông được ban cho 300 mẫu ruộng ở châu Võ Nhai.

Thân phụ ông làm Quản đô lực sĩ, đời Lê Uy Mục, tức là cai quản toàn bộ đô lực sĩ Bấy giờ có ba người Kị đô húy (chức đứng đầu cai quản đô lực sĩ) cha ông làm trưởng toán, người thứ hai không rõ họ tên, người thứ ba là Mạc Đăng Dung. Vua Uy Mục nằm mộng thấy: “Một ngày gần đây Tam đô sẽ được thiên hạ”. Vua để ý nghi ngờ thân phụ ông, khiến thân phụ ông lo phiền mà chết. Người thứ hai cũng bị nạn chết theo. Riêng Mạc Đăng Dung thì không bị ngờ vực gì cả.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..