Ông là em Đinh Lễ. Danh tướng kháng Minh dưới cờ Bình Định vương Lê Lợi. Trong trận đánh ở rừng Chi Lăng ông giết tướng Minh là Liễu Thăng, được phong làm Tư ma, tước Đình Thượng Hầu.

Năm Giáp dần 1434, quân Chiêm đánh cướp ngoài ven, ông vâng lệnh đem quân dẹp yên ngay.

Đến cuối đời Lê Nhân tông, Kỉ mão 1459, ông cùng Nguyễn Xí mưu giết được Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, bình được nội loạn. Sau Thánh tông nối ngôi, phong ông làm Thái phó, tước Á Quận Công.

Năm Canh dần 1470, ông sung chức Chính lỗ tướng quân hộ giá Lê Thánh tông đi đánh Chiêm Thành, cùng với Lê Niệm đốc suất đội chiến thuyền đi trước, tiến lấy được thành Đồ Bàn.

Năm sau, Tân mão 1471 ông mất, truy phong là Mục vương.

Mãi đến đời nhà Nguyễn vẫn còn nhắc nhở đến ông. Đời Minh Mạng, Quí tị 1823, liệt thờ ông vào miếu Lịch Đại đế vương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Đắc Trung

Năm sinh Tân Dậu 1861 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Xuân Hãn

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Huy Doãn

Tên khác Lê Hồng Phong Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Nghệ An…
Chi tiết

Nguyễn Đăng

Năm sinh Đinh Sửu 1577-… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ…
Chi tiết

Ninh Tốn

Tên khác Hello Chí – Mẫn Hiên – Chuyết An – Chuyết Sơn cư sĩ Năm sinh Quí…