Loading

Đinh Kiến

Tháng Hai 23, 2021| Admin

Ông là đồng chí của Lý Tự Tiên (một lãnh tụ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường).

Năm Đinh hợi 687, không phục nhà Đường đô hộ, ông theo Lý Tự Tiên phất cờ khởi nghĩa. Đô hộ Lưu Diên Hựu và tướng Quang Sở Khánh đàn áp, giết Lý Tự Tiên. Ông càng sôi máu căm thù, cùng đồng chí là Tư Thận nối chí Tự Tiên kêu gọi toàn thể nhân dân vùng lên khởi nghĩa.

Ông tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân tiến vây phủ thành Tống Bình (Hà Nội), bắt giết được Lưu Diên Hựu. Đám quân đô hộ trong thành lo sợ, đắp lũy cầm cự chờ quân cứu viện.

Chẳng bao lâu, Tư Mã Quế Châu là Tào Huyền Tĩnh kéo quân sang đàn áp dữ dội. Thế yếu, ông và các đồng chí đều hi sinh.

Categories: [08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ