Cao tăng đời Lý Nhân tông. Không rõ tên họ, năm sinh và năm mất. Pháp danh Dĩnh Đạt. Ông học thức uyên thâm, được triều đình trọng vọng, nhưng cương quyết ẩn tu, từ chối không vào chầu vua theo lời triệu thỉnh của triều đình đương thời.

Nhâm dần 1122, ông làm bài minh khắc vào chuông và soạn bài bia chùa Viên Quang. Hầu hết sĩ phu đương thời đều ngương mộ đạo hạnh ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like