Năm sinh … – Bính Tuất 1946
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà văn hiện đại, nổi tiếng một thời. Ông cộng tác với báo Công luận và nhiều tờ khác. Nhiệt tình yêu nước, ông cũng hoạt động chính trị, bị bắt một lưọt với ông tú Võ Oanh, đày Côn Đảo một thời gian.

Năm Ất dậu 1945 ông được trở về Sài Gòn, hoạt động cứu nước, hi sinh ngay khi mở màn cuộc Nam Bộ kháng chiến.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Ngọc Phách

Tên khác Song An Năm sinh Bính Thân 1896 – Quí Sửu 1973 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Chùa Tam Thanh

Chùa Tam Thanh nằm trong động núi đá (nên còn được gọi tên khác là Động Tam Thanh)…
Chi tiết

Nguyễn Công Trứ

Năm sinh Mậu Tuất 1788 – Mậu Ngọ 1858 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Thúc Trực

Tên khác Phan Dưỡng Hạo Năm sinh Mậu Thìn 1808 – Nhâm Tí 1852 Tỉnh thành Nghệ An…