Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Đại thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, dày công trong cuộc vận trù quyết sách kháng cự quân Mông – Nguyên.

Năm Quí tị 1293, nhà Nguyên cử Thượng thư bộ Lại là Lương Tằng và Thượng thư bộ Lễ là Trân Phu sang giục Nhân tông sang hầu. Nhân tông không đi phái Đào Tử Kì đi thay. Ông cùng với Đại Phu Lê Văn Táo lên đường sang nhà Nguyên dâng lễ cống và biện bạch mọi lẽ nhưng ông bị chúng bắt giam ở Giang Lăng. Mặt khác, chúng sai Lưu Quốc Kiệt và các tướng sửa soạn binh lương định kéo sang đánh nước ta lần nữa. Lại sai Trần Ích Tắc đi theo về ở Trường Sa để đánh úp quân ta.

Nhưng kế hoạch của chúng cũng không thành tựu và chẳng bao giờ thành tựu được nữa. Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt mất, Nguyên Thành tông lên ngôi, bãi việc toan cướp nước ta và cho Đào Tử Kì về nước. Khi trở về ông được triều đình và nhân dân ngưỡng vọng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like