Thiền sư đời Lý Thánh tông, họ Đào, không rõ tên thật, pháp danh Thuần Chân. Thuộc đời thứ 12 phái Thiền tông Tì-ni-đa-lưu-chi, quê làng Cửu ông, huyện Tế Giang.

Ông thọ giáo với thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, rồi trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, huyện Thượng Nghi.

Năm Tân tị 1101, ngày 7-2 ông mất còn lưu lại một bài kệ:

“Chân tánh thường vô tánh,
Hà tằng hữu sinh diệt
Thân thị sinh diệt pháp,
Pháp tánh vị tằng diệt. “

Bản dịch:

Chân tính thường không tính,
Đâu từng có sinh diệt.
Thân là pháp sinh diệt,
Pháp tính chưa từng diệt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like