Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông từng lãnh nhiệm vụ trinh sát, theo dõi hành động quân xâm lược Mông- Nguyên để báo cáo lên triều đình hầu kịp thời đối phó với giặc ngoại xâm.

Có lần Đào Thế Quang lên đường giả dạng là người thầy thuốc đi tìm mua thuốc Bắc. Ông thẳng sang Lengthy Châu, dọ thám tình hình bên Nguyên. Chính nhờ công lao ông mà bờ coi được yên vì ta biết trước động tĩnh của đối phương nên đã phòng bị đâu vào đấy, và khi động binh thì nắm thế tất thắng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like