Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Duệ tông, quê làng Cổ Lễ, huyện Tây Chân (Nam Chân nay là Nam Trực), tỉnh Nam Định, ngụ ở xóm Lý Hải, thôn Tune Khê, huyện An Lãng (nay là tỉnh Nam Định).

Năm Giáp dần 1374, ông đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn là Lê Hiến Phủ, Thám hoa là Trần Đình Tham. Từ thi Hương đến thi Đình đều đỗ đầu, ông làm đến Lang trung, nhập nội hành khiển. Sau, không hơp với Hồ Quí Li, bị giáng làm Trung thư thị lang đồng tri thẩm hình viện sự.

Ông nổi tiếng thơ văn, từng được Trần Nghệ tông trao cho đề tựa bộ sách Bảo hoa điện dư bút gồm 8 quyển do Nguyễn Mậu Tiên và Phan Nghĩa soạn thảo, ghi chép những biến cố đã xảy ra trong đời Trần và sưu tập các châm ngôn đời trước còn lại.

Thân phụ ông là Đào Kim Bản, làm việc ở Viện Thẩm hình; cha con đồng triều.

Tương truyền: khi ông đi thi, vừa ra ngõ gặp gái, ông có ý chẳng hài lòng, cho là điều gở như phần đông đã có thành kiến. Cô gái biết ý nói:

– Gái là nữ tử, chữ nữ ghép với chữ tử là chữ hảo, thế là tốt, ông đi chuyến này ắt đỗ tiến sĩ.

– Tiến sĩ đâu vừa ý tôi.

– Thế thì Trạng nguyên nhé.

Quả nhiên khoa đó ông đỗ Trạng nguyên. Ông sáng tác thơ văn khá nhiều, trong Quần hiền phú tập còn lưu lại bài phú Cảnh tỉnh (Bài phú Sao Cảnh) của ông. Đây là một trong những bài phú nổi tiếng đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like