Loading

Đào Biểu

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Người đời Lê Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, làm chức Hoàng môn, hầu hạ trong cung vua. Khi Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân mưu cướp ngôi Lê Nhân tông, ông muốn cứu chủ, bèn giả làm Lê Nhân tông, nằm trên long sàn, trùm áo của chủ. Nghi Dân biết được, bắt giết ông cùng với Nhân tông. Sau Lê Thánh tông dẹp xong Nghi Dân, bèn biểu dương gương tiết nghĩa của ông.

Trong tập thơ vịnh sử Lê triều khiếu vịnh thi tập Hà Nhậm Đại có bài vịnh về ông:

“Cung trung truyền mệnh nhất hoàng môn,
Túc dạ vô vong báo chủ ân.
Quốc điền tinh trung danh bất hủ,
Nghi Dân nghịch tặc kỉ hà tồn? “

Bản dịch:

Hoàng môn nhậm chức quan hầu cận
Khuya sớm ơn vua báo nghĩa sâu.
Lệ ruớc tôi trung truyền bất hủ,
Nghi Dân loại giặc hỏi còn bao?

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ