[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đặng Nghiêm

Danh sĩ đời Lý Cao tông, quê làng An Đề huyện Thư Trì, tỉnh Nam Định. Ông thông minh, hiếu học, nổi tiếng thần đồng. Lớn lên, ông đọc rộng các sách chuyên nghiên cứu kinh điển tam giáo (Nho, Lão, Fhật).

Năm Ất tị 1185, ông đỗ khoa thi chọn hiền sĩ, mới 15 tuổi được vào hầu giảng sách cho vua nghe. Ông làm quan đến Thị lang bộ Công, tăm tiếng ông vang lừng vượt hẳn các sĩ phu đương thời.

Ông là người khoa hoạn hiển đạt đầu tiên trong tỉnh Nam Định.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..