Danh sĩ đời Lý Cao tông, quê làng An Đề huyện Thư Trì, tỉnh Nam Định. Ông thông minh, hiếu học, nổi tiếng thần đồng. Lớn lên, ông đọc rộng các sách chuyên nghiên cứu kinh điển tam giáo (Nho, Lão, Fhật).

Năm Ất tị 1185, ông đỗ khoa thi chọn hiền sĩ, mới 15 tuổi được vào hầu giảng sách cho vua nghe. Ông làm quan đến Thị lang bộ Công, tăm tiếng ông vang lừng vượt hẳn các sĩ phu đương thời.

Ông là người khoa hoạn hiển đạt đầu tiên trong tỉnh Nam Định.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like