Loading

Đặng Minh Khiêm

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Danh thần đời Lê Thánh tông, tự Trình Dự, hiệu Thoát Hiên (có sách chép là Văn Hiên) dòng dõi Đặng Tất. Nguyên tổ quán huyện Thiên Lộc (Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh, sau dời ra xã Mạo Bổ, huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây. Con Đặng Chiêm.

Năm Tân dậu 1501, ông làm thị thư Viện Hàn lâm, đi sứ nhà Minh.

Năm Kỉ tị 1509, ông lại đi sứ lần nữa, khi đi về đổi làm Tả thị lang bộ Lại, rồi thăng Thượng thư bộ Lễ, kiêm Phó tổng tài Sử quán coi việc ở Chiêu văn quán, Tú lâm cuộc.

Khoảng năm 1516-1522, đời Lê Chiêu tông, ông nhận việc sửa bộ Đại Việt sử kí. Gặp lúc trong nước có nhiều biến cố, giữa triều đình ông luôn giữ khí tiết cứng cỏi không ai lay chuyển được. Ông giữ mình thẳng thắn, không ỷ phụ ai. Sau ông biết thời thế không thể làm gì được, nên mượn sử sách ngâm vịnh tiêu khiển. Ông mất ở Hóa Châu thọ trên 70 tuổi. Ông còn để lại mấy tác phẩm giá trị: Việt giám vị thi sử thi tập đề tựa năm Canh thìn 1520, Thi lục 123 bài, Thi tuyển.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú nhận định về Đặng Minh Khiêm: “Văn chương của ông thanh nhã, dồi dào, đời vẫn truyền tụng. Có văn học, tiết tháo, ông là bậc danh nho đời Lê. Sử khen là không hổ tiếng khoa danh. Bàn đến ông, người ta cho Đặng Tất, Đặng Dung có hậư”.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ