Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Người đời Trần Hiến tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê quán. Ông là người có óc khoa học, ông hay sáng tác và phát minh.

Ông học rộng, hay nghiên cứu học hỏi, làm quan Hậu nghị lang, ông thường lưu tâm khảo nghiệm về thiên văn, lịch số

Chính ông đã sáng chế máy trắc nghiệm khí hậu, khảo sát hình tượng ở trên trời, gọi là Linh lung nghi. Do sự chỉ dẫn của ông, Trần Hiến tông cho sửa đổi quyển lịch thụ thời, gọi là Hiệp kỉ lịch. Khoa thiên văn, toán định lịch số, đời bấy giờ có ông mà phát triển khả quan hơn xưa.

Đặng Lộ được xem như nhà khoa học thực nghiệm ra đời sớm nhất của nước ta vào thời phong kiến.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like